7. neděle velikonoční

Evangelium, které jsme právě vyslechli je určitým shrnutím všeho, co Ježíš konal a učil. Ježíš podle vyprávění evangelia ještě sedí u stolu se svými učedníky a po dlouhé řeči na rozloučenou, obrací oči k nebi a modlí se… V této modlitbě mluví o svém odchodu k Otci, proto čteme toto evangelium právě v době Ježíšova nanebevstoupení, ale také mluví o poslání učedníků, které se uskuteční v moci Ducha Svatého, který jim bude dán.

První část modlitby, kterou jsme vyslechli, mluví o oslavení. Ježíš říká Otci, že ho oslavil tím, že vyplnil své poslání, které mu Otec svěřil. V Božím zájmu je dávat věčný život lidem. Věčný život je tak trochu metafora: věčný se myslí buď ve vztahu k Věčnému (tedy Boží život) anebo život trvalý, který nekončí. Podle evangelisty onen věčný život spočívá v tom, že lidé poznají Boha. „Poznat“ znamená v Bibli získat k Němu hluboký životní vztah. A skrze něj Bůh lidi obdarovává životem. – Jan mluví o tom, že lidem zjevil Boží jméno, což znamená asi tolik, jako že dal lidem Boha zakusit, lidé skrze Ježíše mohli učinit zkušenost s tím, kdo a jaký je Bůh. Toto Ježíš vykonal. Podle náhledu Janova evangelia tedy člověk takovým věčným životem žije ne až po smrti, ale tady a teď, když žije v důvěrném vztahu k Bohu.

A nyní tedy Ježíš prosí, aby ho Otec oslavil, a toto oslavení spočívá v tom, že ho Otec vezme k sobě – tím ho oslaví, že ho obdaří tou slávou, kterou měl u Boha od věčnosti. Ježíš se tedy hodlá vrátit tam, odkud vyšel.

A nyní tedy prosí za ty, které ponechává prozatím ve světě. Pojem „svět“ má negativní vyznění – na tomto místě zahrnuje všechny ty, kteří nevstoupili do vztahu k Bohu, jsou to lidé zajatí ve strukturách lži, ze kterých může vysvobodit jen Ježíš tím, že dá poznat pravdu o Bohu, o sobě a o světě. Ježíš tedy prosí za své učedníky, aby je Otec zachoval ve svém jménu – což znamená, ve svém společenství, ve spojení s ním.

A to je i naše touha: být v Bohu, v hlubokém důvěrném vztahu s Ním. A to je velký dar Ducha Svatého. Přeji nám všem, abychom ho mohli zakusit právě o letošních Velikonocích.

Články: