Homilie kardinála Justina Rigaliho

Homilie kardinála Justina Rigaliho při mši k 200. výročí oslav narození sv. Jana Nepomuka Neumanna

Prachatice, Česká republika
18. červen 2011

Chvála Kristu!

Vážený a milý spolubratře Jiří, biskupe této místní církve,Vaše Eminence, pane kardinále Vlku,drazí spolubratři biskupové, zvláště pak Vy, členové České biskupské konference, vážení představitelé veřejného života, spolubratři kněží, řeholníci a řeholnice, věřící a přátelé v Kristu Ježíši!

Je pro mne velikou radostí, že k vám přicházím jako mimořádný vyslanec Jeho Svatosti papeže Benedikta XVI. Zdravím vás jeho jménem a ujišťuji vás o jeho duchovní blízkosti a jeho hluboké lásce k vám v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Být svědkem oslav 200. výročí narození svatého Jana Nepomuka Neumanna zde, v městě Prachaticích, kde se narodil, vyrůstal, vzdělával a byl vychován v naší svaté katolické víře, je velikou milostí! Pozvedáme své hlasy, abychom vzdali dík Bohu za dar tak velikého světce, a chválíme Boha za všechny ty hojné plody křesťanského života, jež po staletí byly pěstovány v této požehnané zemi, České republice.

Je mi velikou ctí, že mne Svatý otec jmenoval svým legátem. Úlohou papežského legáta je reprezentovat jeho osobu a zvláště pak lásku, jež ho k vám pojí. Papež Benedikt je s vámi v duchu a modlitbě spojen, když s úctou pamatujete na svatého Jana Neumanna a vzdáváte čest tomu, čeho dosáhl. Všem zde shromážděným Svatý otec uděluje své apoštolské požehnání.

Jako filadelfský arcibiskup - metropolita mám tu čest být osmým nástupcem svatého Jana Neumanna. Tato výroční oslava mi ukazuje, jak město Prachatice a vlastně i celá českobudějovická diecéze jsou s filadelfskou arcidiecézí hluboce propojeny odkazem pokorného biskupa, jehož jedinou touhou bylo žít naplno křesťanský život a hlásat Ježíše Krista svým bratřím a sestrám. Pro mne se toto pouto jasně prokázalo v dubnu 2010, když biskup Paďour a delegace z diecéze České Budějovice navštívili Filadelfii. Přivítal jsem je tehdy s radostí a nyní jsem velmi poctěn, že se mi dostává takového vřelého přijetí ve vlasti svatého Jana Neumanna.

Přináším s sebou projevy úcty a pozdravy spojené s modlitbami lidu Filadelfie. Město bratrské lásky, místo zrodu Spojených států amerických, bylo posledním pozemským domovem svatého Jana Neumanna. Osm let neúnavně sloužil filadelfské církvi jako její čtvrtý biskup. Svou horlivostí ve prospěch farního života, oddaností katolické výchově a vroucí láskou k Eucharistii dokázal nesmírně mnoho. Jeho svatyně, která je součástí chrámu svatého Petra Apoštola ve Filadelfii, je místem zbožných poutí. I nadále tam prosí tisíce lidí o přímluvu našeho milovaného „malého biskupa“ a filadelfští věřící nepřestávají být vděční lidu Prachatic za velký dar vašeho odvážného a milovaného rodáka.

Svatý Jan sehrává v dějinách Ameriky úlohu ikony, která trvale symbolizuje jednotu a naději, smíření a svobodu, které se těší Boží děti. Evropské dějiny byly v průběhu staletí velmi obohacené lidmi z Čech, z Moravy, z Československa a nově i nyní z České republiky. Díky přítomnosti tolika lidí českého původu se také mojí zemi dostalo přínosu, neboť s sebou přinesli silnou víru a další dary, které jsou ke cti kultuře jejich rodné země.

Ve velkorysém srdci Jana Neumanna byl neutuchající zájem o lidské a náboženské potřeby lidí různého etnického původu. Jako syn německého otce a české matky, byl mladý Jan zbožný, zvídavý, pilný a vskutku velkorysý ve své touze poznávat, milovat a sloužit Bohu. Když rozpoznal své povolání ke kněžství, zcela přijal skutečnost, že ho toto povolání odvede od jeho rodiny, kterou tolik miloval a z města, které měl tolik rád, jen aby mohl sloužit rodině Boží jako kněz a misionář.

Při dnešní mši svaté zazněla krásná slova proroka Izajáše: „Jak je krásné vidět na horách nohy posla, který přináší radostnou zprávu, který zvěstuje pokoj“ (Iz 52,7). Jak často, ať už jako kněz – misionář v New Yorku, nebo redemptorista a biskup rozsáhlého území, přinášel Jan Neumann radost, útěchu a pokoj mnohým lidem, s nimiž se denně setkával. Vskutku hlásal Boží úžasné skutky lidem všech národů. Kvůli tomu se učil cizí jazyky. Kromě rodné češtiny a němčiny mluvil také anglicky, italsky, francouzsky, španělsky a irsky, aby co nejvíce mohl sloužit lidem. Jeho přáním bylo sdílet se všemi poselství ukřižovaného Krista, kterého hlásal jako Boží moc a Boží moudrost (1Kor 1,24).

Touha Jana Neumanna jít ke všem lidem je výmluvným odkazem ženám i mužům naší doby. Dvacáté století je zjizveno tolikerým násilím a rozdělením, konflikty a bolestí. Nicméně, v srdcích lidí dobré vůle spočívá touha překonávat rozdělení, hojit rány, stavět mosty a vytvářet harmonii a mír. V dnešní době se rozvíjí i zde velké úsilí o intenzivní spolupráci mezi sousedy, mezi českým a německým lidem, obojí tak drahým svatému Janu Neumannovi. Jak chvályhodná je práce těch, kdo se věnují této věci! Práce a misie svatého Jana Neumanna ukazují, jakým způsobem se lze setkat s Ježíšovou tváří ve všech bratřích a sestrách.

Jako mladý kněz se Jan Neumann zapojil a sám se obětoval pro rozsáhlou misijní práci. Rozpoznal na vlastním životě potřebu společenství a pocítil povolání ke vstupu do Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele. Redemptoristé založení v 18. století v Neapoli svatým Alfonsem z Liguori se věnovali zvláště kazatelské činnosti mezi chudými. Jan Neumann byl také prvním redemptoristou, který složil své řeholní sliby v Novém světě. Když byl vybrán za biskupa ve Filadelfii, zvolil si jako biskupské heslo: „Umučení Kristovo, posiluj mne“ (Passio Christi, conforta me). Prostřednictvím modlitby čerpal mocnou sílu z Kříže, z Ježíšova umučení a jeho smrti. Ve chvílích obav, tváří v tvář těžkým rozhodnutím a v čase zkoušek se obracel svatý Jan Neumann k Pánu se slovy: „Stráven bojem spočinu pod tvým křížem. Objímám jej“.

O svatém Janu Neumannovi se říká, že se v ničem nešetřil. Rozuměl, čemu nás učí Ježíš v evangeliu: „Jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám“ (Lk 6,38). Všem rozdával sám sebe a tak následoval Krista Ukřižovaného. Z Ježíšova probodeného boku vytryskl pramen nekonečného Božího milosrdenství. Svatý Jan Neumann toto milosrdenství hlásal a rozdával svou prací, svátostnou službou, a to v každém ohledu jeho krátkého života.

Dnes už je to, drazí přátelé, dvě stě let od narození svatého Jana Neumanna zde v Prachaticích. Jeho život a příklad však mohou oslovit svět v dnešní době víc, než kdykoliv předtím. Pro vás, jeho vlastní lid, s nímž je navždy úzce spojen svým narozením, má bezpochyby zvláštní povzbudivé poselství a požehnání. K vám zaznívá hlas tohoto pokorného biskupa misionáře, vašeho krajana a velkého světce univerzální církve, zní silně a láskyplně. Vyzývá vás, abyste žili křesťanským životem naplno a v souladu se silnou tradicí zbožnosti vaší země, a naléhavě prosí zato, abyste s ním mohli sdílet obrovský poklad víry: Ježíše Krista, Syna Božího, syna Panny Marie a Spasitele světa.

Mladým lidem této země, církev představuje svatého Jana Neumanna jako příklad odvahy a vzor vytrvalosti. Jakmile řekl Bohu jednou ano, svatý Jan Neumann ve své rozhodnosti nikdy nezakolísal, nikdy se neobrátil nazpět. Není tomu ani dva roky, co papež Benedikt XVI. při své návštěvě České republiky, osobně promluvil k mládeži. Užil tehdy krásného výrazu, že totiž Pán „klepe na dveře vaší svobody a prosí, abyste ho přijali jako přítele. Chce vás učinit šťastnými, naplnit vás lidskostí a důstojností. Křesťanská víra znamená setkání s Kristem, živou Osobou, která dává životu nový rozměr…“ (28. září 2009).

I když tato věta není citátem ze svatého Jana Neumanna, dobře vyjadřuje, co tento světec z Prachatic a „malý biskup“ z Filadelfie říká dnešní mládeži. Vlastně se tato slova vztahují na nás všechny – laiky, kněze a řeholníky, mladé a dospělé, ženaté, vdané i svobodné, matky i otce rodin, dělníky, bohaté a chudé, nemocné a staré a všechny skupiny Božího lidu – když totiž užíváme svobodu a bereme víru za svou, setkáváme se s Kristem, v němž nacházíme radost a pravé a trvalé štěstí.

Svatý Jene Neumanne, kéž tato požehnaná oslava tvého výročí nás vede k tomu, abychom se znovu oddali naší svaté, katolické víře, Ježíši Kristu, jeho evangeliu a jeho církvi. Pomáhej nám, abychom – podobně jako ty – zakoušeli mateřskou ochranu Panny Marie, Matky Boží.

Pomáhej nám, (svatý Jene), abychom poznávali a více si vážili zdroje a vrcholu veškerého křesťanského života, kterým je eucharistická oběť Ježíše Krista. Amen.

Články: