Píseň In Christ Alone

Pro velký úspěch písně Here With Us je tu další píseň, In Christ Alone. Na serveru YouTube najdete více verzí tohoto křesťanského hymnu.

Pod videem je překlad, ktrerý pomůže pochopit smysl písně těm, kdo angličtinou nevládnou. Ti, kdo jí vládnou, mohou pod článek do komentáře napsat třeba svůj vlastní postřeh k překladu, co by šlo přeložit výstižněji, lépe... Více hlav, více ví... Předem díky. A tady je ona píseň... (první sloka se dvakrát opakuje)

Překlad písně (vlastní výroba)

In Christ alone my hope is found;
He is my light, my strength, my song;
This cornerstone, this solid ground,
Firm through the fiercest drought and storm.
What heights of love, what depths of peace,
When fears are stilled, when strivings cease!
My comforter, my all in all —
Here in the love of Christ I stand.

Jedině v Kristu má moje naděje základ,
On je mé světlo, má síla, má píseň.
Tento úhelný kámen, tento pevný základ
zůstává pevný v nelítostné vyprahlosti i bouři.
Jaká výšina lásky, jaká hloubka pokoje,
když se utiší strachy, když trápení skončí.
Můj Utěšitel, moje všechno ve všem,
zde v této Kristově lásce vytrvám.

In Christ alone who took on flesh
Fulness of God in helpless babe!
This gift of love and righteousness
Scorned by the ones he came to save:
Till on that cross as Jesus died,
The wrath of God was satisfied —
For every sin on Him was laid;
Here in the death of Christ I live.
Jedině v Kristu, v tom, který na sebe vzal tělo,
se nachází Boží plnost, v bezmocném dítěti!
Tento dar lásky a ospravedlnění (/spravedlnosti)
nenáviděný těmi, které přišel zachránit:
Až poté, co na onom kříži Ježíš zemřel,
hněv Boží byl usmířen,
a to proto, že hřích každého byl na něj vložen.
Z Kristovy smrti Já zde žiji.
There in the ground His body lay
Light of the world by darkness slain:
Then bursting forth in glorious Day
Up from the grave he rose again!
And as He stands in victory
Sin's curse has lost its grip on me,
For I am His and He is mine —
Bought with the precious blood of Christ.

Támhle na zemi leží Jeho tělo,
Světlo světa zabité tmou.
Pak vytrysklo ve slavný Den,
z hrobu On znovu povstal!
A protože trvá jeho vítězství
prokletí hříchu ztratilo nade mnou svou moc.
A to proto, že já jsem Jeho a On je můj,
jsem vykoupený drahou krví Kristovou.

No guilt in life, no fear in death,
This is the power of Christ in me;
From life's first cry to final breath.
Jesus commands my destiny.
No power of hell, no scheme of man,
Can ever pluck me from His hand;
Till He returns or calls me home,
Here in the power of Christ I'll stand.
Bez pocitu viny zaživa, beze strachu ve smrti,
to působí Kristova moc ve mně.
Od prvního životního výkřiku, do posledního výdechu
Ježíš řídí můj osud.
Žádná moc pekla, ani lidské intriky
mě nikdy nemohou vyrvat z Jeho ruky.
Dokud se On nevrátí nebo dokud mě nezavolá domů,
budu zde pevně stát v moci Kristově.