Rok 2015 cyklus B

Když si připomeneme evangelium minulé neděle, tak můžeme vidět jistou podobnost mezi naším evangeliem O slepci z Jericha a O žádosti dvou bratří. Bartimaios byl slepý tělesně, ale můžeme u něho pozorovat velikou čistotu duchovního zraku. Naproti tomu Jakub a Jan, kteří minulou neděli žádají Ježíše o přední místa v Ježíšově království, odhalují při bezvadném zraku těla velkou duchovní slepotu.

V jednom příběhu se vypráví o chlapci, který plaval v jedné zátoce. Bohužel ale byl ve vodě s chlapcem i krokodýl. Chlapec o tom nevěděl, ale všimla si toho jeho maminka, která vší silou běžela na molo a volala na chlapce, ať ihned plave k ní. Chlapec plaval ze všech sil, ale bohužel už bylo pozdě, kajman se zakousl chlapci do nohou. Ale maminka to nevzdala, uchopila z mola chlapce za paže a vší silou ho tahala z vody ven. Její síla se nedala poměřovat s krokodýlem, takže už se zdálo, že boj je prohraný. Ale v tu chvíli krokodýla zastřelil jeden náhodou procházející muž.

Příběh o zásahu Urny v domě drogového krále: Myslím si, že žádný člověk se nerodí jako neřád. Slyšel jsem skutečný příběh o zásahu jednotky rychlého nasazení v domě drogového krále. Honosný dům byl obkroužený vysokou zdí, uvnitř přepychově zařízený, ale lidé v něm nebyli šťastní. Na každém patře byla skříňka a v ní pro každého neprůstřelná vesta, dokonce i pro malé dítě.

Dnešní evangelium nám dává k úvaze docela aktuální téma a tím je náš vztah k lidem, kteří spolu s námi nevyznávají víru v Ježíše Krista. Imigranti, kteří se hrnou k nám do Evropy, mohou být některými lidmi snadno označeni za zlo, protože nejsou s námi stejné víry.

Minulý týden jsme četli evangelium o uzdravení hluchoněmého slovem Effatha! A dnes jsme už pokročili do druhé části evangelia, která je uvozena slovy: potom je začal poučovat. Nyní Ježíš naprosto otevřeně mluví o tom, že je nutné, aby On trpěl. V první části evangelia ukázal Ježíš, co je to spása, v čem spočívá. Nyní je třeba, aby přikročil k poučení, jak spása k člověku přichází. A zde se začne naprosto jasně projevovat rozdíl mezi myšlením Božím a myšlením lidským.

Pro pochopení evangelia je důležitý kontext: předchází Ježíšovo ztišení bouře, kdy se učedníci děsí strachem a on jim říká: Ještě nerozumíte? Máte snad zatvrzelé srdce? Máte oči a nevidíte? Ještě nechápete? A následuje pak uzdravení slepého a to nadvakrát: po prvním vložení rukou vidí nezřetelně a po druhém pak prohlédne úplně.

  • V Ježíšově řeči se mluvilo o Božím chlebu, který sestupuje z nebe: tím chlebem je jednak Ježíšovo slovo, ale také pokrm jeho těla a nápoj jeho krve.
  • Na Boží dar je člověk povolán odpovědět: tou odpovědí, kterou Bůh očekává, je víra. Ale bohužel, jak nám opakuje celá Bible, člověk na Boží dary často odpovídá nevěrou.
  • V předchozí části řeči: přicházet k Ježíši = mít na něm účast jako na moudrosti, zjevení. Otec získává lidi skrze vnitřní poučování a přivádí je k Ježíšovi, či oni sami k němu přicházejí. Přicházet k Ježíšovi = věřit v něj.

Stránky