Klášter Milevsko

Přihlásit se k odběru zdroj Klášter Milevsko
Aktualizace: 1 hodina 1 min zpět

Velkolepý objev z kostela sv. Jiljí

Po, 21/12/2020 - 11:35

Tisková zpráva
Objev schránky s relikvií Ježíše Krista

V průběhu roku 2020 byla detailně archeologicky a speleologicky zkoumána soustava dutin v severní zdi lodi kostela sv. Jiljí v Milevsku. Jedná se o poměrně složitý komplex prostor, ukrytých v mohutné románské zdi. Sestává z těžko přístupné vstupní chodby, rozšířené trezorové místnosti a další nepřístupné dutiny, která vede z trezorové místnosti dále na východ. Ve vlastní trezorové místnosti se podařilo objevit druhotně uložené lidské ostatky a zlomky ozdob z drahých kovů (zlato, stříbro, stříbro žárově zlacené). Z nepřístupné dutiny na východě byl pak za velkým kamenem ukryt dřevěný relikviář, zdobený zlatem a stříbrem. Z trosek dřevěné, nákladně zdobené schránky se podařilo vyzvednout jednu z nejposvátnějších křesťanských relikvií – část hřebu z Pravého kříže ...

Probíhající archeologický výzkum, historický výzkum a podrobná 3D dokumentace klášterního areálu v Milevsku přinesly v roce 2020 překvapivé výsledky. Na výzkumu, moderní dokumentaci a záchraně výjimečného kulturního dědictví zde spolupracují Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Naše historie z. s., Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje, Správa jeskyní ČR, Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského, Západočeské muzeum v Plzni a Národní památkový ústav. Kombinací klasického archeologického odkryvu, nedestruktivních metod archeologie a moderních 3D technologií jsme získali nové informace o cenném historickém dědictví a odhalujeme jeho tajemství. Technika 21. století nám umožňuje prohlížet si objekty v nových perspektivách (tj. z míst nedostupných v reálném světě) a hledat tak v historických budovách národní kulturní památky skryté souvislosti, čímž nám napomáhá ke správnému pochopení konkrétního reliktu historie, umožňuje správnou interpretaci jednotlivých částí stavby a pomáhá skládat střípky poznání z dávno zapomenutých časů.
Práce, provedené v roce 2020, volně navazují na systematický archeologický výzkum areálu, který byl započat již v šedesátých letech 20. století. Na něm se podíleli odborníci z Archeologického ústavu ČSAV, Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Západočeského muzea v Plzni a Prácheňského muzea v Písku.
Nejzajímavějším nově zkoumaným a dokumentovaným prostorem je soustava dutin v severní zdi lodi kostela sv. Jiljí, interpretovaná jako přístupová chodba s trezorovou místností. V trezorové místnosti, těsně nad podlahou z lité malty, vede dále na východ nepřístupná dutina o průměru pouhých 26 x 16 cm. V ní byly detekovány, zdokumentovány a následně vyzvednuty trosky dřevěné schrány, zdobené zlatem a stříbrem (zlaté a stříbrné křížky, rybičky a další geometrické ozdoby). Na masivním zlatém plechu, který původně zdobil víko schrány je tepáním vytvořený kříž a dvě písmena „IR“. Písmena lze v daném kontextu chápat jako zkratku pro latinské – Iesus Rex, tedy Ježíš Král. Uvnitř dřevěných trosek se skrýval přibližně 6 cm dlouhý kus železného hřebu s tausovaným zlatým křížkem.
První analýzy prokázaly, že se jedná o odseknutou část kovaného železného hřebu, na němž je tausováním vytvořena značka v podobě křížku. Křížek je dle první materiálové analýzy z 21 karátového zlata.
Dle dendrologického posudku lze v dřevěných troskách rozpoznat dva druhy dřeva. Dřevo modřínové a dřevo dubové. Modřínové dřevo je radiokarbonovou metodou datováno do období 1290 – 1394 našeho letopočtu a dřevo dubové do období 260 – 416 našeho letopočtu.

Jiří Šindelář, Pavel Břicháček

Více informací na www.milevskyrelikviar.cz

Akce: Stalo seDatum akce: Pondělí, 21. Prosinec 2020 - 11:30

Letošní živý betlém

Pá, 18/12/2020 - 09:33

Vážení příznivci milevského kláštera,

vzhledem k epidemiologické situaci musíme letos upustit od tradičního živého betlému. 

Můžete se ale těšit na malé překvapení 25. 12. 2020, které s živým betlémem souvisí.

Sledujte naše webové a facebookové stránky.

Akce: Zveme vásDatum akce: Pátek, 25. Prosinec 2020 - 10:15

Dekret k získání plnomocných odpustků

St, 09/12/2020 - 16:26

 

Během jubilejního roku můžete získat plnomocné odpustky ve všech kostelích, které jsou svěřeny do pastorační péče premonstrátů.,

Přikládáme dekret z apoštolské penitenciárie.

 

Apoštolská penitenciárie na pokyn našeho Svatého otce papeže Františka premonstrátským řeholním kanovníkům a jiným věrným křesťanům proniknutým pravou kajícností a vedeným duchem lásky ráda poskytuje možnost, aby za obvyklých podmínek (svátostná zpověď, přijetí eucharistie a modlitba na úmysl Svatého otce) získali plnomocné odpustky jako v jubilejním roce, jestliže jako poutníci navštíví jubilejní kostely nebo oratoře a budou tam účastni řádně konaných posvátných obřadů nebo se alespoň po vhodný čas budou věnovat pokorné modlitbě za obrácení hříšníků, získání kněžských a řeholních povolání a ochranu institutu lidské rodiny a zakončí tyto prosby modlitbou Páně, Vyznáním víry a vzýváním blahoslavené Panny Marie a svatého Norberta.

Členové premonstrátského řádu, kterým nemoc nebo jiná vážná příčina nedovolí zúčastnit se oslav, budou moci získat plnomocné odpustky, jestliže se rozhodnou mít v ošklivosti každý hřích, budou mít úmysl splnit, jakmile to bude možné, tři obvyklé podmínky, touhou srdce vykonají duchovní návštěvu, skrze Marii obětují své nemoci nebo nepohodlí milosrdnému Bohu a připojí modlitby uvedené výše.

Aby se pak přístup k získání božské milosti, otevíraný klíči svěřenými Církvi, stal s ohledem na pastýřskou lásku snazším, tato penitenciárie usilovně žádá, aby se premonstrátští řeholní kanovníci velkoryse dávali k dispozici pro slavení svátosti smíření a nemocným často posluhovali svatým přijímáním.

Toto rozhodnutí platí po celou dobu trvání jubilea. Ruší se všechny překážky, které by s tímto rozhodnutím byly v rozporu.

Mauro kardinál Piacenza, vrchní penitenciář Krysztof Nykiel, regent

Datum akce: Středa, 9. Prosinec 2020 - 16:30

900 let řádu - online zahájení jubilejního roku na Strahově

Pá, 27/11/2020 - 09:28
Zveme Vás všechny na zahájení oslav jubilejního roku - oslav 900 letého výročí založení premonstrátského řádu. Vzhledem k epidemiologické situaci proběhne zahájení bez veřejnosti, ale online. Přímý přenos i záznam z události bude k dispozici na strahovskéhm youtube kanálu: https://www.youtube.com/c/KlášterpremonstrátůnaStrahově
V sobotu 28. 11 . 2020 od 18 hod můžete sledovat nešpory, mši svatou v neděli 29. 11. 2020 bude přenášet Tv Noe. Po celý jubilejní rok 29. 11. 2020 - 9. 1. 2022 budou v bazilice Nanebevzetí Panny Marie Na Strahově vystaveny ostatky sv. Norberta. Akce: Zveme vásDatum akce: Sobota, 28. Listopad 2020 - 18:00

Červená středa

St, 25/11/2020 - 18:26

Červená středa letos připadá na 25. listopadu 2020, tedy dnešek.

Jedná se o mezinárodní připomínku lidí pronásledovaných pro víru.

Červené světlo symbolizuje krev lidí trpících pro víru.

 


Akce: Zveme vásFotogalerie: Datum akce: Středa, 25. Listopad 2020 - 18:30