Aktuality

V pátek 8. dubna 2016 se uskutečnilo pravidelné zasedání farní a ekonomické rady farnosti Kovářov. Jednání bylo zahájeno v 19 hodin a přítomni byli: Luboš Bolek, Jaroslav Kahoun, František Krejčí, Marie Wudiová, Marie Robová, Ludmila Zajíčková, Jiří Soukup, Petr Marešovský, Řehoř J. Žáček, který jednání vedl.

 1. Stav financí: na účtě je v současné době 155 tis., v pokladně asi 45 tis, celkem zhruba 200 tis.
 2. Od posledního zasedání byly pořízeny nové koberce do kostela. Někteří farníci je hodnotí jako méně estetické, než předchozí úprava, což bylo vztato na vědomí.
 3. Na základě žádosti správce farnosti schválila Obec Kovářov příspěvek ve výši 60 tis. na rekonstrukci střechy na faře. Obec Hrazany nám poskytla na tento účel 10 tis. Kč. Obě částky jsme přijali s vděčností.
 4. Dále správce farnosti seznámil radu s tím, že je na Biskupství podána žádost o povolení opravy střechy fary, na vyřízení se dosud čeká. Je předjednaná půjčka od farnosti Hodušín ve výši 50 tis. Kč na dofinancování opravy střechy.
 5. Dále správce farnosti seznámil radu s výsledky jednání s panem starostou Pavlem Hrochem o možnosti vyčištění okapových žlabů na kostele v Kovářově. Zatím budeme hledat možnosti, jak to udělat. Dále by bylo vhodné opravit odpadnutý kus omítky fabionu. Zhodnocení asi až poté, co se tam někdo dostane, aby prozkoumal, jak je na tom zdivo.
 6. Dále pan Bolek seznámil radu s výsledkem pozvání pana kardinála Vlka. Protože nemohl, pokusíme se ho pozvat znovu.

Konec jednání byl v 19:45. 

Zapsal Řehoř J. Žáček.

Tak jsme tam přijeli. A tak jsme tam byli. A protože nás tam bylo málo, asi tak akorát na večeři v kuchyni, povečeřeli jsme v kuchyni. Jenda tam ještě nebyl a Marky tam ještě byla. Terezka pojala nápad naučit nás breviáři, ale každý zkrátka nemůže a někdo zas nemá, a tak ji tu a tam doplnil otec Řehoř. Nakonec se nám podařilo pomodlit se kompletář, kteréžto úsilí nás vyčerpalo natolik, že jsme nezvládli příliš dlouho ponocovat a odebrali se hledat útočiště ve svých spacácích. Ale ještě než jsme definitivně usnuli, směle jsme se vydali spolu s Medvídkem Pú, Králíčkem, Sovou a druhými na expudici objevit severní točnu, tedy to, co lidi objevují. Zkrátka, šli jsme to objevit.

Druhý den, sobotu, jsme zahájili společným růžencem směrem na Záluží. Po nezbytné snídani a neméně nezbytném umytí nádobí jsme se sešli ke společnému zamyšlení vedenému Terezkou, v němž jsme se svépomocí i s pomocí Bible snažili uvědomit si, co znamená půst a jaké masky, které jsme zvyklí nosit, a jaká pouta, která nás svazují, je třeba v době postní odstranit. Vše jsme si psali na papírky, které pak sehrály další roli při večerním programu.

photo01

Během přípravy oběda se někteří oddávali nejrůznějším radovánkám, někteří dali přednost učení. K výtečnému obědu (kuřecí kari rizoto) jsme se ale zase sešli všichni. Protože místa u stolů byla hojná, ale účastníků málo, srazili jsme k sobě dva stoly, takže jsme k sobě seděli všichni blíž a mohli jsme si snáze povídat.

Poobědní siesta byla prodchnuta vůní a chutí kávy a nejrůznějších moučníků. Zmocnil se nás soutěživý duch, a proto jsme vytáhli sice jednoduchou, ale o to zábavnější hru Chňapni čuníka. A tak jsme chňapali, chňapali a chňapali, posléze i s Pavlem, který nás přišel navštívit i se svojí roztomilou společnicí, fenkou Kessi.


photo02

Když jsme se dost nasytili chňapání čuníků, chňapli jsme bundy, šály a čepice a odebrali jsme se na hřiště, abychom si zahráli baseball. Sice podle vlastních, značně svérázných a malému počtu hráčů uzpůsobených pravidel, ale i tak to bylo báječné.

 

Asi bychom to vydrželi ještě dlouho, jenže čas se nachýlil a nás čekal další bod programu – adorace a mše svatá. Nechyběla ani vydatná večeře, v jejíž síle jsme se vydali opět ven, tentokrát na křížovou cestu. Původně vážná záležitost se změnila v boj o to, kdo vydrží déle zachovat vážnou tvář a nevyprsknout smíchy. Na svědomí to měly jednak místy víc než úsměvné texty křížové cesty, jednak nepříznivé povětrnostní a jiné podmínky. Takže jsme občas naráželi do stromů, občas do keřů, zakopávali jsme o kořeny, čas od času jsme se octli téměř v naprosté tmě, a jednou se nám dokonce málem podařilo uřezat si hnáty motorovou pilou. Přesto jsme živí a zdraví dorazili zpět na faru, lépe řečeno za faru, kde jsme chtěli na hraničce spálit papírky z dopoledního programu. Jenže nelítostné povětrnostní podmínky nás pronásledovaly i zde, takže hranice i přes veškeré resuscitační snahy zhasla ještě rychleji, než vzplála. Ale papírky shořely, a to bylo hlavní.

 

Celý den jsme završili účastí na tanečním kurzu tanečních mistrů Terezky a Jendy, kteří nás naučili dětský tanec pro lidi libovolného věku – Hambíno bambíno – jenž si záhy získal sympatie většiny z nás. Ještě asi hodinu jsme pak chňapali čuníky a jsouce vyčerpaní, odebrali jsme se na kutě.

V neděli jsme si trošku přispali a sešli jsme se až na snídani, po níž následovala mše svatá. A to už se pak zběsilým tempem nevratně blížil konec našeho setkání. Uvedli jsme faru do původního stavu, pobalili věci a snědli vynikající kuře, které mezitím připravily Bětka s Dádou.

Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě programu či jídla, zkrátka všem, díky nimž jsme se mohli opět sejít a prožít pěkný víkend.

No a to je konec. Byla to zábava, zpěv, tanec, ejaja hopsasa.

Sepsal Vojta za malé podpory Terezky

Za foto děkujeme Bětušce

V době adventní budeme opět o sobotách v 6:30 v Kovářově slavit rorátní mše svaté. Tímto vás na ně zvu.

Co jsou roráty?

Roráty jsou liturgicko – hudební formou ranní mariánské mše svaté, která se koná v adventní době. Název je odvozen od vstupního zpěvu (Introitus) čtvrté neděle adventní, který začíná slovy: "Rorate coeli desuper" (Rosu dejte shůry). Původ rorátů sahá až do doby vlády Karla IV., jenž zavedl celoroční praxi votivních mší k Panně Marii. K těmto mším se připojila tradice liturgického zpěvu, jež svého vrcholu dosáhla v 16. století.

Časně ráno pořádané rorátní mše svaté doprovázené nádhednými liturgickými zpěvy se u nás před koncilní obnovou konaly denně v průběhu celého adventu prakticky ve všech farních kostelích. Přestože žádný jiný národ nemá tak bohatě rozvinutou rorátní tradici, ve druhé polovině 20. století u nás zájem o roráty prudce opadl. V poslední době však probíhají snahy o obnovu této tradice. (převzato z webu tisk.cirkev.cz)

Řehoř J. Žáček


Pravidelné jednání farní a ekonomické rady proběhlo v pátek 23. října 2015 od 19 hodin na faře v Kovářově. Přítomní byli: Řehoř J. Žáček, Jaroslav Kahoun, Luboš Bolek, Petr Marešovský, Jiří Soukup, Ludmila Zajíčková, Marie Robová, Marie Wudiová. Omluven byl pan František Krejčí. K projednání bylo šest bodů:

 1. Nejdříve byla farní rada seznámena se stavem farních financí: Akuální stav je asi 200 000 Kč. Z toho je:
  1. Účet: 99 000 Kč
  2. Účet varhany 70 000 – zde byl udělen souhlas s převedením na běžný účet farnosti, neboť akce opravy varhan byla skončena.
  3. Pokladna cca 30 tis. Kč
 2. Dne 17. ledna bude mše svatá u příležitosti 90. výročí úmrtí P. Františka Palečka. Mše svatá v 9:30 bude celebrována biskupem Vlastimilem Kročilem. Po mši svaté bude pohoštění v restauraci u Mullerů. Pan Kahoun se nabídl zjistit kapacitu restaurace a bylo dohodnuto jednotné menu. K účasti na pohoštění budou dávány vstupenky proti příspěvku 200 Kč.
 3. Farnost obdržela dar od anonymního dárce ve výši 30 tis. Jeho přáním je použít tyto prostředky na obnovu koberců v kostele. Osvědčenou firmou v tomto oboru je: Breno Písek, U Nádraží 2614, Písek. Bylo dohodnuto, že zakázka bude realizována prostřednictvím této firmy. Pan Bolek a paní Wudiová nabídli svoji pomoc při zajištění této akce, především s výběrem vhodného koberce.
 4. Příští rok bychom síly farnosti soustředili na rekonstrukci střechy na faře. Celková finanční náročnost je přibližně: 380 tis. Kč + 30 tis. rezerva. Práce bude provádět pan Pavel Marešovský, který v současné době zpracovává podrobnou nabídku. Dále bylo dohodnuto, že tento rok mu bude proplacena záloha na materiál, abychom mohli vyúčtovat Obci Kovářov loňský dar na tento účel.
 5. Čeká nás: nákup uhlí na faru cca 17 tis. Kč.
 6. Další část porady byla neveřejná…

Jednání farní rady skončilo pak ve 20:20. Příští schůze bude za půl roku nebo podle potřeby.

Zapsal: Řehoř J. Žáček.

 • Z neděle 22. 5.
 • Výsledek sbírky na potřeby našich kostelů: Předbořice: 2 500 Kč; Kovářov: 4 900 Kč; Kostelec: 750 Kč. Všem vám děkuji za vaši štědrost.
 • Dnešní sbírka je určena na potřeby diecéze.
 • Prosím o vaši spolupráci při přípravě slavnosti Těla a Krve Páně příští neděli. Zejména prosím o stavbu oltářů, vypravení družiček, případně i o příchod hasičů v uniformách. Zároveň nás budou příští neděli doprovázet účastníci folklórního festivalu. Pokud máte, budete vítáni i v krojích...
 • V pátek vás opět zvu na adoraci eucharistie do kostela v Kovářově od 17. hodiny.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Aktuality